انشایجمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

فروردین 1400 » انشای | جدیدترین انشا

سخن دوست :امام علی (ع) : دانش، نابود كننده نادانى است.